3 مهر اگر بتوانم اصول برنامه‌ی خودیاری را در بیشتر مراحل زندگیم انجام دهم، قدرت من نامحدود می‌شود. قدرت اداره کردن زندگی، قدرت خدمتگزاری به خود و همدردان، قدرت پذیرش شرایط و اصول زندگی و بیماری خود، قدرت دوست داشتن خود و دیگران، قدرت درک خداوند به عنوان نیروی‌برتر و قدرت تصمیم‌گیری و داشتن حق انتخاب... من همیشه برای حل مسائل و رفع مشکلات از کسی کمک نمی‌خواستم. اصول برنامه‌ی خودیاری و تجربه‌ی دوستان در برنامه چراغی روشن برای راه من است. من می‌توانم با انرژی گرفتن از خداوند از تمام این قدرت‌ها استفاده‌ی بهینه کنم. من می‌توانم تجربیات و آموخته‌هایم را در اختیار تازه واردین قرار دهم. همانطور که به من تجربیات خود را انتقال دادند. من هم می‌توانم با نمایش کاربردی اصول برنامه‌ی خودیاری که در زندگیم تحول ایجاد کرده است، الهام بخش و جاذبه‌ی دیگر همدردان باشم! بهبودی یک روند تمرینی است که با تمرین روزانه و در هرشرایطی که در مسیر زندگی پیشآمد کند، به‌کار گرفته شود. آیا برنامه‌های زندگیم را با اصول فقط برای امروز تنظیم کرده‌ام؟ آنچه کسب کردی را در اختیار دیگران بگذار!