2مهر


بسیاری از ما که در الانان حضور داریم،احساس میکنیم که یک برنامه ابتدایی برای زندگی اموخته ایم."این منصفانه نیست"ما گله و شکایت میکنیم.ایا من سزاوار بهتر از این نیستم؟ آنگاه که دعای فقط برای امروز را با خود ذکر میکنید.شاید این موضوع،با بیان این عبارت بهتر درک شود:
"دلداری بخش تا دلداریت دهند،دوست داشته باش تا تو را دوست بدارند،به همان مقدار که بخشش کنی دریافت خواهی کرد. به جای اینکه از خود بپرسیم:زندگی به ما چه میدهد؟با این پرسش که به زندگی چه بخشیده ام؟شاید منافع بیشتری دریافت کنیم"
وقتی که با شیوه صحیح با دیگران کمک کنیم،در خواهیم یافت که فراسوی مشکلاتمان واقع شده ایم ودر شرایط نا مساعد نیز قادر هستیم کمک کنیم.
هر لحظه ای که فرصتی برای خدمت کردن به دست اوریم،فرصتی مناسب برای تغییر زندگی خویش یافته ایم.
الانان ،مکانی هایی مناسب برای تشکیل جلسات،خوش امد گویی به تازه واردین و رهبری جلسات پیشنهاد میکند.وقتی ما کشف میکنیم توانایی داریم خدمتی مثبت ارائه دهیم،بسیاری از ما در خواهیم یافت که عزت نفس جایگزین خود کم بینی میشود.

یاداوری امروز
امروز قصد دارم،وسیله ای برای صلح خداوندی باشم.من میدانم که این عاشقانه ترین و عظیم ترین مسئولیتی اسن که در حد توانم برای خود ایجاد میکنم
((وقتی که انسانها خدمت میکنند زندگی بی معنا نخواهد بود))