2 مهر با شرکت در خدمات و مشارکت دائمی در جلسات احساس می‌کنم، که انرژی و فهم و درک من از امور زندگی وسیع‌تر و عمیق‌تر از گذشته شده است. انگار چشمانم شفافیت جدیدی پیدا کرده و به منبع این فهم رسیدم. که نمی‌توانم کسی و یا شرایط و اتفاقات را تحت کنترل و تغییرات و رُشد قرار دهم. متوجه شدم که این جهان هستی بدون دلیل ساخته نشده است. متوجه شده‌ام که من هم با خواست خداوند به دنیا آمده‌ام. مثل همه انسان‌ها فهمیدم که خداوند مرا جهت کاری خلق کرده است. فهمیدم که قطره‌ای هستم از اقیانوس هستی، که اگر در مسیر درستی قرار بگیرم آرامش درونی خواهم داشت. متوجه شدم که می‌توانم شهامت تغییر پیدا کردن خودم را از خداوند بگیرم. می‌توانم در شرایط دشوار و وضعیت سخت با صبر و بردباری و پذیرش از عهده رفع و حل آنها برآیم. امروز گروه و اصول برنامه خودیاری قدمها در حقیقت روش من برای ادامه‌ی زندگی و اهداف آن، اهداف من و دوستان جلساتم دوستان واقعی من هستند. به خاطر می‌سپارم که برای داشته‌هایم و امکانات بهبودی خداوند را سپاسگزاری کنم! خداوند مارا در مسیر درستی قرار داده!