23 شهریور
شادی
 هنگامی که دریافتم عزیزم معتاد به مواد مخدر شده است، غم سنگینی را احساس کردم. احساس میکردم هرگز دوباره خوشحال نخواهم شد و شادی از زندگیم رفته بود. پس در جلسات نارانان شرکت کردم. در این جلسات افرادی را با موقعیت های مشابه خودم دیدم که هنوز شادی را در زندگی شان داشتند. وقتی برنامه را کار کردم، تمرکز را روی خودم و بهبودیم گذاشتم، به نیروی برترم اعتماد کردم؛ دوباره شادی را تجربه کردم.
من از نشستن در حیاط پشتی و تماشای پروانه ها لذت میبردم. این کار آرامش بخش است. و به نظر می رسد که همیشه همان پروانه سفید و قهوه ای را میبینم.
امروز وقتی همان پروانه آمد، احساس آرامش کردم. انگار با من بازی میکرد. بال و پر میزد ودر اطراف حیاط بالا و پایین میپرید و به سمت من می آمد. سپس سه یا چهار بار میرفت و بر میگشت. مثل کودکی هشت ساله بی دلیل میخندیدم.
بار بعدی که پروانه ها را دیدید به نیروی برترتان فکر کنید، از نیروی برتر تان برای چیزی تشکر کنید،عشق را احساس کرده واعتراف کنید که این هدیه ای از طرف آن نیرو بوده است. این کار ممکن است لبخند را به رویتان بیاورد.

تفکری برای امروز :  من سپاسگزارم برای صلح و آرامشی که من یافتم زیرا یاد میگیرم، هر لحظه معتاد را، در دستان تو قرار دهم و دست از تغییر او بردارم. ممنون که کمک کردی مسیرم را به اینجا بیابم. دعا میکنم برای کسانی که هنوز تنها هستند و از اعتیاد دوست یا عزیزی رنج میبرندلطفا آنها را راهنمایی کن راهشان را از طریق درهای نارانان پیدا کنند. کمک کن تا من هم هدایایی را که به رایگان دریافت کردم، از طریق فرصت مشارکت تجربه، نیرو و امید به کسانی بدهم که از انزوای زندگی با معتاد در رنج هستند. کمک کن در حالی که سعی میکنم از طریق انجمن به دیگران دسترسی داشته باشم سنت ها یمان را به خاطر بیاورم. من به عشق وتو جه تو به خودم و معتادان اعتماد دارم.