بیست و سوم شهریور

بخشش می تواند فقط تغییر یک رفتار باشد. من با کینه و تنفر نسبت به الکلی زندگی ام به الانان وارد شدم.
زمانی که فهمیدم از این احساس نفرت، بیشتر از هرکس به خودم صدمه می زنم، برای نگرش به وضعیتم شروع به جستجوی راه دیگری کردم. به مرور به این باور رسیدم که شاید عزیز الکلی من حامل پیام نیروی برتر باور باشد و این باور باعث شد به خودم اجازه دهم تا بدانم که نیازمند کمک بوده ام.
این منصفانه نبود، در طول زمانی که پیام را دریافت و به آن توجه می کردم، با اتهامات و سرزنش های خودم برای او مانع ایجاد کنم.
من انتخاب کردم تا رفتارهای غیر منطقی بسیاری را تحمل کنم. چرا که مایل نبودم بپذیرم که نیازمند کمک هستم.
من همان قدر که می دانستم و فکر می کردم که بهترین کار را انجام می دهم، عمل می کردم و معتقدم او نیز چنین می کرد.سرانجام این پیام دریافت شد. من در جلسات الانان به آن دست پیدا کردم و زندگی ام به گونه ای معجزه آسا تغییر کرد.
من، صدماتی را که در طول راه اتفاق افتاد انکار نمی کنم. اما از این پس تحمل تلخی ها خودداری می کنم و به جای آن برای انچه آموخته امف سپاسگزارم.

یادآوری امروز

« " اجازه نخواهم داد، رنجشهای کهنه مدتها مرا آزار دهد. من امروز زندگی بهتر و دلپذیرتری می سازم."
بخشیدن، فراموش کردن نیست، رهایی یافتن از آسیب و صدمات است. »