23شهریور
برای بسیاری از ما که رهایی و نجات از وابستگی‌های قدرتمند و خطرناک غیر ممکن شده بود، به ناچار وارد جلسه رهایی شدیم و جلسات را جای امنی یافتیم که در آن مکان رُشد و تغییرات خود را شاهد شدیم. در این جلسات آموختیم که بهتر و به نفع ماست که با دنیا و حقایق آن همانطور که هستند رو در رو شویم و مسئولیت رفتار و اعمال‌مان و خودمان را بپذیریم. امروز به احساساتم احترام می‌گذارم و به نیازهایم بهاء می‌دهم. امروز می‌دانم که با مسائلی رو در رو خواهم شد که فراتر از مشکلات و مسائل هر روزه است و به راحتی رفع شود و یا قابل حل نیست. امروز سعی می‌کنم که با یک خنده خوب در حل مسائل و رفع مشکلات تلاش کنم و با نیرو بخشیدن به خود از انرژی مثبتی که در برنامه‌‌ی خودیاری کسب می‌کنم، به نحو احسن صرف خود و همدردان کنم. من با کسب عشق از خالق مهربانم، می‌توانم با عشق و احترام به خود و دیگران خدمت کنم. آیا متوجه شده‌ام که فلسفه‌ی زندگی در جمع بودن و در ارتباطات جمعی خلاصه شده است؟ آیا می‌دانم من در این جماعت رُشد پیدا کرده و تغییر خواهم کرد؟ مکتب من جلسات خودیاری قدمهاست و فلسفه‌ی من خودشناسی با اصول انسان‌ساز قدم‌هاست.
جلسات جای امنی است!