مشیت الهی
پذیرفتن این واقعیت که ذهنمان چنان دچار وسواس نسبت به ایـن نوشیدنی های مرگ بار شده است که تنها مشیت الهی می تواند آن را از ما دور نگه دارد، واقعاً دشوار است. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
مشیت الهی درباره من زمانی اتفاق افتاد که به دلیل نوشیدن هـای پی در پی ، پاک ورشکسته شدم. هر چه را که برایم مهم بـود، از دسـت دادم. به انجمن الکلیهای گمنام زنگ زدم و از آن لحظه به بعد زندگی ام به کلی عوض شد. وقتی به آن لحظه خاص فکر میکنم ، مـیدانـم کـه مدت ها پیش از اینکه بتوانم به مشکلم اعتراف کنم و مفاهیم معنوی را بپذیرم، خداوند وارد زندگی ام شده بود. با مشیت الهی گیلاس مـشروب را زمین گذاشتم و سفرم را به دنیای هشیاری آغاز کردم . به لطف و کرم الهی اسرار زندگی همچنان برایم باز می شـود. گـام اول کـه در آن بـه ناتوانی ام در برابر الکل اعتراف کردم، و اینکه کنترل زنـدگی از دسـتم خارج شده، حالا با همکاری انجمن الکلـی هـای گمنـام بـرایم معنـای بیشتری پیدا کرده است.